Tuesday, May 8, 2007

प्राचीन श्री पार्श्वनाथ जैन प्रतिमा, राजिम


No comments: